Οξυμέτρηση

Οξυμέτρηση : Είναι η μέτρηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης με οξυγόνο. Είναι μέθοδος που στηρίζεται στην χρωματογραφία και καταγράφει ταυτοχρόνως και τους καρδιακούς παλμούς.