Μελέτη ύπνου στο σπίτι

Μελέτη ύπνου στο σπίτι : Καταγράφεται η ροή αέρος στην μύτη καθώς και οι κινήσεις του θωρακικού κλωβού. Επίσης καταγράφεται η οξυμετρία κατά τον ύπνο. Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την πιθανή ύπαρξη του συνδρόμου της αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου.